Kemp Podskalí Strakonice

PROVOZNÍ ŘÁD KEMPU A VODÁCKÉHO TÁBOŘIŠTĚ PODSKALÍ STRAKONICE

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky v areálu tábořiště na pravém břehu Otavy. Součástí provozního řádu je též mapka s vyznačením:
  • KEMPU, kde jsou chatky, místa pro stany a karavany
  • VODÁCKÉHO TÁBOŘIŠTĚ, které je určeno pouze pro stany
 2. Provozovatelem kempu je na základě platné nájemní smlouvy společnost CATERING ST, s.r.o., Strakonice, IČO: 28107136.
 3. Návštěvník kempu je povinen ihned po příjezdu oznámit svůj příchod správci kempu. V prostoru kempu se může ubytovat
 4. Užívání kempu je dovoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 5. Stanovou jednotku, přívěs atd. je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem.
 6. Motorové vozidlo zaparkujte, tak aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků. Každé motorové vozidlo, které vjede do areálu kempu je povinno zaplatit parkovací poplatek dle platného ceníku. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu kempu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je přípustné.
 7. Poplatky se platí ihned po příjezdu, příchodu v recepci kempu dle platného ceníku. Po zaplacení bude vydána stvrzenka o úhradě.
 8. Návštěvníci restaurace jsou povinni zdržovat se pouze na místech určených pro restauraci. Není povoleno v prostorách restaurace konzumovat vlastní donesený alkohol a jídlo. Není dovoleno pohybovat se volně po celém areálu kempu ani sedět kolem chat, pouze v prostoru restaurace.
 9. V celém areálu kempu, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používání vlatních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.
 10. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech kempu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů služících k osobní hygiene (holící strojky, feny).
 11. Návštěvníkům kempu a restaurace není dovoleno používat přenosné reproduktory a pouštět hlasitou hudbu.
 12. V prostorách kempu a hygienických zařízeních je nutno udržovat pořádek a čistotu, respektovat ochranná pásma vodních zdrojů. Nádobí je zakázáno mýt ve sprše a na toaletách. Nádobí lze mýt pouze v prostoru tomu určeném, tj. pod terasou.
 13. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob na určených místech. Návštěvník je povinen v rámci možností produkovaný odpad třídit. Kromě míst k tomu určených, odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 14. Zakládání a pálení ohňů je možné pouze na místech určených a řádně označených provozovatelem kempu. Při zakládání a pálení ohňů je nutno dbát opatrnosti a dodržovat obecně platné zásady pro zacházení s otevřených ohněm a pořádní řád. Zakládání ohně je zakázáno osobám mladším 18-ti let.
 15. Plavba malých plavidel se řídí dle směrnic vydaných Státní plavební správou.
 16. Koupání je na vlastní nebezpečí, je nutné respektovat zákaz koupání v uzavřených a označených vodních plochách a plavebních trasách.
 17. V místech, kde je prostor pro koupání a provozování vodních sportů vymezen značkami nebo tabulemi, jsou návštěvníci povinni tuto úpravu respektovat.
 18. V době od 22.00 do 7.00 hodin je povinnost zachovávat noční klid. V době konání kulturních akcí může provozovatel po předchozí dohodě povolit výjimku.
 19. Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.
 20. Pokud návštěvník má sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat správce kempu ihned po příjezdu. Za pobyt zvířete zaplatí poplatek ve výši dané ceníkem. Na vyžádání správce kempu je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete (kočka, pes) s vyznačením platného očkování. Zvířata se mohou po kempu pohybovat pouze na vodítku, psi opatřeni náhubkem. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice kempu,při znečištění prostoru kempu je povinen výkaly zvířete ihned odstranit. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata v kempu se nacházející, i když se jedná o zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných. Bez výjimky platí zákaz koupání zvířat ve všech prostorách vymezených pro koupání osob.
 21. Provozovatel kempu nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do kempu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel kempu.Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků kempu, pokud nebyla způsobena návštěvníky kempu. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody způsobené živelními událostmi.
 22. Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el.přípojky) ke spotřebiči. Nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Připojení na elektrickou síť lze výhradně se souhlasem a pod dozorem provozovatele kempu. Návštěvník kempu je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření: Karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky), vzdálené více než 20 m od místa připojení - § 132, § 3 ZP s přihlédnutím k čl. 3.2.1. ČSN 3 2007-7-708. Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození dle § 196 odst.1 vyhl. 48/82 Sb. § 3509, 3510 ČSN 340350.
 23. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 24. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování, nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 25. Provozní řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše způsobené škody.
 26. Tento Provozní řád platí od 1.1.2010.

   
 • Provozní doba:
 • Březen, Duben 14.00 - 20.00
 • Květen, Červen 13.00 - 22.00
 • Červenec, Srpen 8.00 - 22.00
 • Září 14.00 - 20.00
 • většina letních víkendů 8.00 - 24.00
 • Provozní doba je závislá na počasí, obsazenosti kempu, počtu návštěvníků a je možná po dohodě změnit.
 • Otevřeno o víkendech a v týdnu podle počasí. Více info na FB